Programa

El programa electoral

PIMEC, ahir i avui

Nascuda amb l’arribada de la democràcia, PIMEC és una organització creada per petits empresaris i empresàries al servei dels petits empresaris i empresàries, i així ha de seguir sent. La patronal ha estat sempre independent d’altres entitats, partits polítics o grups de pressió i el 2019 va assolir una fita històrica, sense precedents a Europa.

Per primer cop, l’administració competent ha atorgat a les pimes a través de PIMEC la mateixa representativitat que a les grans empreses (Foment del Treball/CEOE). Per tant, després de 40 anys de trajectòria, PIMEC gaudeix actualment d’un reconeixement paritari amb les grans empreses i d’una important capacitat d’influència, sempre al servei de les pimes.

Ara és el moment de seguir posant la institució dels empresaris i empresàries al servei de la transformació econòmica i social, al servei de la defensa de l’equitat en les polítiques públiques per tal que les pimes tinguin el tracte que els correspon.

La nostra candidatura ‘Activisme empresarial’, que encapçala Antoni Cañete, defuig de l’ús com a centre de poder d’aquesta institució tan important per a moltes petites i mitjanes empreses i professionals autònoms. La nostra vocació és seguir fent que PIMEC sigui una eina de transformació econòmica i social, tot situant les pimes en el pont de comandament des de l’activisme empresarial.

Catalunya i PIMEC miren al futur

El nou segle planteja importants reptes a Catalunya i Europa. La recessió demogràfica, el canvi climàtic, el futur del treball que creem els empresaris, els riscos sanitaris i l’arribada de noves tecnologies disruptives obren escenaris desconeguts per a les pimes. Només se’n sortiran aquelles empreses que sàpiguen trobar oportunitats de negoci en aquests reptes.

El sector públic no ha estat capaç de fer de Catalunya un territori innovador i ens trobem per darrere de moltes regions europees. Ara, però, disposem d’una oportunitat única per a promoure els canvis, ja que la Unió Europea (UE) farà un gran esforç de mobilització de recursos, a través dels Next Generation EU (NGEU), precisament per afrontar els reptes de la digitalització i la sostenibilitat. PIMEC haurà de jugar un rol essencial en facilitar la transició de les pimes catalanes cap al futur.

Per a què ens ha de servir PIMEC?

Davant dels importants reptes de futur, PIMEC aspira a situar les pimes en el pont de comandament del gran projecte de transformació del país cap a la nova economia, per tal de generar progrés i prosperitat a les generacions actuals i futures

Les pimes representen el 70% de l’ocupació i el 60% del valor afegit del país i, per tant, han de participar de manera decisiva a les decisions que afectin el futur del país. La mateixa Comissió Europea reclama aquest rol essencial de les pimes a totes les polítiques.

No podem ser uns simples espectadors i deixar que les grans empreses, els inversors estrangers, les entitats financeres o les administracions públiques decideixin el nostre futur.

Cal fer un pas més en la trajectòria ascendent de la capacitat de ser representants dels interessos dels empresaris i empresàries tant al conjunt de l’Estat com a Europa i en tot el panorama internacional.

Alçarem la veu, també, des d’Autònoms PIMEC, l’associació més representativa del col·lectiu d’autònoms de Catalunya, tal com reflecteix el procés de mesura de representativitat de les associacions del col·lectiu al nostre país. Gràcies a aquesta àmplia representativitat, vetllarem per la defensa dels interessos dels més de 545.000 professionals autònoms que hi ha a Catalunya.

Qui volem que formi part de PIMEC?

PIMEC ha de seguir sent la gran patronal dels petits, mitjans empresaris i empresàries i professionals autònoms. Ha de seguir sent una confederació privada sense ànim de lucre, independent, un agent social que defensa els interessos legítims de la part empresarial i no un agent polític. Ha de seguir estant al servei dels petits empresaris i empresàries, sigui quina sigui la forma jurídica del seu negoci – societat anònima, societat limitada, cooperativa o persona física -.

PIMEC s’ha de mantenir en la defensa de les persones empresàries i representar totes les petites empreses de Catalunya, en la seva qualitat d’agent econòmic i social més representatiu, en paritat amb les grans empreses, i com a espai de veritable transformació.

PIMEC ha d’aplegar totes les sensibilitats socials i polítiques i mai ha de pretendre fer política des del faristol dels empresaris i empresàries. La política la fan els partits, els governs i els parlaments, que són els representants legítims de la societat que pretenen representar. I els agents econòmics i socials, ens configurem i hem de seguir sent, el quart poder de qualsevol estat democràtic que des de la concertació, el diàleg i la participació socials, promoguem la transformació, la millora i el progrés econòmic i social.

Les persones empresàries han de continuar contribuint a mantenir econòmicament la nostra entitat amb les seves quotes, i alhora participar en els nostres òrgans interns des dels mecanismes de participació democràtica que regulen les nostres normes de creació i funcionament. Tot plegat garanteix que PIMEC sigui, ara i al futur, una entitat sostenible, independent, democràtica i participativa.

Què volem?

PIMEC ha de defensar la iniciativa privada i l’emprenedoria com a motors de progrés i aliats del sector públic. Des de la nostra candidatura volem que les administracions públiques creïn un marc fiscal i normatiu que afavoreixi l’assumpció de riscos i així permeti la creació i el creixement de les empreses privades.

Aquest entorn favorable a la iniciativa privada inclou també mercats eficients, transparents i justos, que no quedin segrestats per uns pocs operadors amb molta influència sobre els preus o les condicions de pagament, sigui a l’hora de comprar o de vendre (monopolis, oligopolis, monopsonis i oligopsonis).

Tanmateix, impulsar la iniciativa privada i uns mercats eficients no ens exempta de la responsabilitat que tenim envers el nostre planeta i la nostra societat. PIMEC ha de defensar un capitalisme més inclusiu, responsable amb les externalitats negatives que genera la nostra activitat i compromès amb la igualtat social.

També l’objectiu d’erradicar les emissions de CO₂ a la UE el 2050 representa un repte sense precedents que ens hauria de fer avançar amb fermesa cap a un model productiu més sostenible i equilibrat.

Alhora, no hi ha millor ascensor social ni garantia d’igualtat que les pimes, l’emprenedoria i l’autoocupació. Per tant, hem de tenir sempre presents les pimes (“Think small first”) i promoure la seva competitivitat i innovació; són elements cabdals per al futur del nostre país.

Com ho volem fer?

Un entorn favorable a la iniciativa privada, l’emprenedoria i les pimes exigeix nombroses reformes, que des de PIMEC hauríem d’impulsar sense descans en el proper mandat a través de 14 principis d’actuació.

1. Consolidar l'#activismeempresarial com a eina imprescindible.

Hem de fomentar l’activisme empresarial des de la petita i mitjana empresa. Un activisme convençut, clar, transparent i conseqüent amb la realitat socioeconòmica del nostre país, que s’associa amb els seus iguals i amb els qui comparteix problemàtiques per defensar els interessos de la seva empresa, del seu negoci, de la seva activitat.

Un activisme que propugna donar a conèixer arreu que el teixit productiu del país s’explica pel nombre d’empreses que creen llocs de treball i generen dinamisme econòmic. També un activisme que trenca els estigmes que sovint s’imposen sobre dels nostres empresaris i empresàries. Un activisme que s’associa, que s’expressa i defensa els seus interessos de manera transparent i consistent.

Defensem que PIMEC lideri un activisme empresarial que retorni la figura de l’empresa a la seva posició d’element clau per a la recuperació econòmica, amb sostenibilitat i responsabilitat social. La pime és l’instrument de vertebració d’una economia productiva, a través del treball de qualitat i de la redistribució de la riquesa i les oportunitats.

2. Incidir en les polítiques públiques

PIMEC ha de continuar defensant la seva participació com agent econòmic més representatiu a tots els espais on es defineixen les normes i les polítiques públiques que impulsen l’activitat socioeconòmica.

El desplegament d’aquesta activitat s’ha de fer en cada context i de manera sostinguda. Al municipi, a la comarca, al país, al conjunt de l’Estat, a la UE i als organismes internacionals. A tot arreu on es construeixen les normes i les polítiques públiques, i per la condició de representant del/la petit i mitjà empresari/a, cal que la veu de PIMEC hi sigui present.

S’ha de superar el temps en què només la gran empresa era present com a representant del teixit empresarial. Ara toca participar en igualtat de condicions amb les grans corporacions.

Cal que els mecanismes de cooperació i construcció conjunta de les solucions col·lectives que s’ha impulsat a Catalunya amb la Llei de Participació Institucional, el diàleg i la concertació social, es traslladin a l’Estat i a la UE.

Volem que PIMEC defensi el tarannà de l’empresariat català; empresaris i empresàries de drets i de deures, però defensant sempre el principi d’equitat i de proporcionalitat en relació amb els deures. No hi ha societat més injusta que aquella que carrega a espatlles de les pimes els costos que no carrega a les grans empreses.

3. Forts als municipis, comarques, Catalunya, Madrid, Brussel·les i més enllà

Un cop assolida la paritat amb les grans empreses a Catalunya, PIMEC ha de treballar per a ampliar la influència de les pimes a tots els nivells administratius més enllà del nostre país. El procés de construcció europea i les reformes que la UE impulsarà a Espanya arran dels fons NGEU faciliten que els canvis a l’Estat puguin ser promoguts des de Catalunya, a través de Brussel·les.

La vicepresidència de PIMEC a la patronal europea de pimes SME UNITED i el nostre paper actiu a l’organització, que és un agent social a escala europea, ens han de permetre ampliar la influència a les institucions europees i, de retruc, a les de l’Estat espanyol.

Hem d’aspirar a assolir a SME UNITED un paper de lideratge, similar al de les organitzacions de pimes d’Alemanya, Itàlia i França. Aquest rol ens permetrà també completar la nostra influència en l’àmbit estatal, on encara persisteix la representació exclusiva de la CEOE i la seva “marca”, CEPYME.

Desitgem que es pugui consolidar la Plataforma Pymes perquè és una autèntica organització de pimes en l’àmbit estatal, autònoma i independent de CEOE-CEPYME, però amb la mateixa consideració. Mentre la majoria de normes que regulen l’activitat econòmica i social recaiguin a Madrid, hem de defensar ser-hi presents amb la màxima capacitat de concertació.

Però alhora, hem de seguir defensant els espais on som presents. Per tant, municipis, comarques i Catalunya en el seu conjunt, són els nostres espais naturals on hem de defensar que PIMEC sigui un agent actiu en la construcció de propostes i solucions a totes les necessitats per fer del nostre, un país sostenible i competitiu alhora.

En aquesta lògica d’incidència – del municipi al món -, hem d’enfortir les estructures territorials de PIMEC per tal de poder donar resposta a l’enriquiment de la interacció institucional i a l’enfortiment dels nostres posicionaments. Per això cal vetllar perquè el territori sigui present en tots els àmbits i amb la capacitat adequada.

4. Cap a una compra pública a l’abast de les pimes

Les pimes tenen encara una participació modesta als contractes de les administracions públiques. Si representen el 70% de l’ocupació, la seva participació en els contractes públics a Espanya i Catalunya se situa només en un 15% i un 25% a Europa.

PIMEC ha de seguir impulsant instruments legals que facilitin la participació de les pimes, com la divisió dels contractes en lots, i alhora preparar un creixent nombre de pimes per a la compra pública, en col·laboració amb les administracions licitadores.

En aquest sentit, cal seguir impulsant les pioneres iniciatives de col·laboració públicoprivada amb ajuntaments i també altres administracions, per a acostar la seva contractació a les pimes del territori.

Així mateix, cal vetllar per l’existència de mecanismes de seguiment i vigia de l’equitat en la contractació pública, amb interacció amb els òrgans de control i seguiment públics, a més de promoure les iniciatives legislatives que faciliten l’accés amb equitat a les licitacions. Cal legislació però també interacció per evitar disfuncions com les renovacions automàtiques sense revisió de preus, o les licitacions a preus no ajustats a la realitat, o la cooperació en l’establiment de codis sectorials de bones pràctiques en la contractació pública.

5. Posem fi a la xacra de la morositat

Moltes pimes participen indirectament de la compra pública com proveïdores i subcontractades de grans empreses, titulars dels contractes amb les administracions. Massa sovint, però aquestes pimes pateixen greus retards en el cobrament de les seves factures. L’incompliment dels terminis legals de pagament continua sent una autèntica xacra a Espanya.

PIMEC ha de seguir impulsant la tramitació del Règim Sancionador a les empreses moroses i assessorar les pimes afectades per la morositat. Haurem de continuar també amb les nostres denúncies davant la UE per tal de tenir més influència al Govern estatal.

6. Per una fiscalitat justa

Les pimes pateixen una teranyina de regulacions fiscals i uns elevats costos de compliment, que massa sovint descoratgen el seu creixement. En l’impost de societats, les pimes també acaben pagant tipus efectius més alts que moltes grans empreses i la banca.

La candidatura que representem creu que sovint, els costos fiscals dels petits s’expliquen pels estalvis que aconsegueixen els grans. Hi ha una falta d’equitat real en aquesta i altres polítiques públiques que no es pot seguir produint.

La crisi post Covid-19 també aconsella promoure instruments que millorin la liquiditat de les pimes i permetin recaptar de les grans multinacionals tecnològiques, els principals beneficiats de la pandèmia, sovint a expenses dels petits negocis.

PIMEC ha d’intensificar les seves reclamacions d’una reforma fiscal que tingui en compte les pimes, rebaixi els seus costos de compliment, afavoreixi la seva liquiditat i apliqui tipus efectius progressius.

7. Energia al servei de la societat i la creació de riquesa; prou abusos

Les pimes catalanes paguem l’electricitat més cara d’Europa 1i patim també greuges en molts altres serveis en règim de monopoli o oligopoli, gràcies al BOE o al DOGC. Ja n’hi ha prou que certes empreses assoleixin beneficis extraordinaris a costa de preus exorbitants pels seus serveis.

Defensarem que es promoguin les reformes necessàries al mercat energètic per garantir preus més justos i una distribució més transparent i equitativa, promovent la variació de potència contractada ràpida, disposició de dades adequades i entenedores sobre el consum, les franges horàries i el preu.

Però volem ser empresaris de drets i de deures amb el desenvolupament d’un país sostenible i competitiu, i per això també considerem que PIMEC ha de fomentar les fonts renovables i l’autoconsum, tot aprofitant els nous fons europeus NGEU, destinats precisament a la sostenibilitat. Cal afavorir l’estalvi i l’eficiència energètica, reduir els costos energètics i disminuir la dependència dels combustibles fòssils. I alhora, impulsar una política estratègica d’energia que afavoreixi la competitivitat de l’economia catalana i redueixi la dependència energètica.

Defensem que PIMEC estigui molt amatent als abusos de proveïdors de serveis en règim de monopoli o oligopoli que puguin malmetre la competitivitat de les nostres pimes.

En definitiva, defensem un apoderament actiu dels consumidors en un mercat que condiciona de manera directa la nostra economia i la competitivitat de les nostres empreses.

8. Una autèntica Segona Oportunitat

La crisi derivada de la Covid-19 farà més necessari que mai oferir una segona oportunitat a les persones empresàries que han hagut de tancar els seus negocis. La normativa espanyola i l’europea continuen quedant molt curtes del que seria desitjable, sobretot pel que fa als deutes d’origen públic.

PIMEC ha de reclamar modificacions normatives que facin possible una segona oportunitat efectiva i evitin càrregues per a tota la vida als empresaris i empresàries.

Alhora treballarem en programes amb altres entitats socials i les administracions més properes per trobar noves oportunitats per a empresaris i empresàries que han tancat els seus negocis.

Aquest ha estat l’ADN de PIMEC des de la creació de la seva Fundació i del programa “Emppersona” el 2009 i volem impulsar i ampliar l’abast de cara a futur.

En totes aquestes dinàmiques, caldrà vetllar en especial per aquells sectors amb major afectació de la pandèmia, ja sigui per les mesures de limitació de la seva activitat com per la incidència en la pèrdua d’ingressos en general.

9. Contribuïm a una Catalunya més igualitària, diversa i cohesionada

PIMEC s’ha de comprometre amb l’empresariat d’origen migrant, així com amb el foment de la igualtat de gènere al món econòmic. La patronal del futur ha de mantenir i ampliar aquests compromisos, amb les reformes legislatives necessàries, així com amb programes públicoprivats de suport a les dones emprenedores i d’inserció dels migrants al nostre ecosistema emprenedor.

Alhora, els recents estralls del “Glòria” i del “Filomena” o els incendis a la Ribera d’Ebre posen de relleu els riscos d’una Catalunya excessivament “metropolitana”. Treballarem per a una major cohesió territorial, consolidant i ampliant l’efecte descentralitzador que la pandèmia ha comportat i reclamant les inversions i polítiques que necessita el món rural.

El treball és la millor política social que pot oferir un país just als seus conciutadans. I per això defensem que PIMEC participi activament en tots els espais on es promoguin polítiques públiques per la integració laboral, la inclusió social, i el trànsit a l’empresa ordinària de persones que no parteixen des d’una posició d’igualtat en l’accés al mercat de treball. Per això, el compromís social de PIMEC defensem que també se situï al costat de les polítiques públiques que intenten fer realitat aquesta premissa. Per això, des de PIMEC hem d’impulsar el model català d’inserció laboral de persones amb discapacitat, tant amb suport als col·lectius amb especials dificultats, com amb el trànsit a l’empresa ordinària. També cal promoure un model de formació dual adaptat a les necessitats dels col·lectius de persones amb discapacitat.

10. Un marc català de relacions laborals amb flexiseguretat

Des de PIMEC hem d’apostar per un marc regulador de les relacions laborals que estigui sustentant en alts nivells de flexibilitat, perquè aquesta és la que permet les organitzacions adaptar-se als reptes constants. Però alhora, apostem per la seguretat laboral que pugui sorgir d’un marc de concertació i diàleg socials molt fèrtils, a imatge de molts països europeus, que alhora són els que excel·leixen en competitivitat. La seguretat laboral no es troba en una rígida regulació de condicions laborals que falqui a les persones a un lloc de treball, i que es demostren poc útils per millorar el nostre mercat de treball. Malgrat l’existència de regulació laboral rígida, segueixen existint deslocalitzacions de moltes empreses que alhora abonen indemnitzacions molt per sobre de les legalment establertes. La seguretat es troba no tant en la garantia d’un lloc com en l’enfortiment de l’ocupabilitat de la persona al llarg de tota la seva vida en un mercat de treball molt canviant; un mercat on les persones es falquen a les oportunitats que aquest els ofereix perquè tenen una alta ocupabilitat i és competitiu.

En tot cas, la ponderació entre flexibilitat i seguretat ha de venir de la negociació col·lectiva i la seva estructura, amb una clara prevalença del conveni col·lectiu autonòmic per sobre de l’estatal.

Però alhora, hem d’enfortir l’associacionisme empresarial per la via de l’activisme empresarial perquè és imprescindible per poder ser presents a la negociació col·lectiva en aquells espais on encara no hi són les pimes. Des de PIMEC hem d’incrementar la presència institucional i de suport a la negociació de convenis col·lectius sectorials, i fer-nos presents en convenis com el del metall, o d’altres àmbits rellevants, o fins i tot, ser proactius en promoure’n en nous espais on s’està creant ocupació els darrers anys.

11. La formació professional com a element clau de la competitivitat

La formació professional esdevé clau per la competitivitat de qualsevol economia i de qualsevol mercat de treball que vulgui ser sostenible. En especial, aquells països que tenen dificultats per moderar el desajust entre oferta i demanda de treball, i també, que poden tenir excedent formatiu derivat de polítiques públiques poc orientades a les necessitats de les empreses, en especial de les pimes. Aquest és el cas català i espanyol. Per això és necessària una ambiciosa política de desplegament de les lleis de formació professional i d’ordenació del sistema d’ocupació per tal que el nostre país es posicioni amb la màxima celeritat a nivells dels competidors del nostre entorn. Però en especial, és important que s’endegui una política de prospecció de necessitats formatives que orienti de manera ràpida, eficaç i efectiva l’oferta de formació cap a la demanda de les nostres empreses, de les nostres pimes, i no a l’inrevés, i que estigui dotada de mecanismes de flexibilitat que permetin la constant adaptabilitat.

En aquest sentit, hem de situar les persones en el centre del sistema i oferir-les una orientació professionalitzada. Per això és necessari impulsar la participació de l’empresa a través del reconeixement del seu paper com a agent formatiu del sistema, tot fomentant el seu compromís amb nivells més alts de compartició de les responsabilitats formatives.

El desplegament de les lleis de formació professional i del sistema d’ocupació han d’acompanyar-se d’un ambiciós pla de formació que sigui efectiu per a donar resposta de manera immediata a les necessitats de reciclatge, però també, d’acreditació de competències professionals de molts sectors que, fruit de les transformacions, ho requereixen amb urgència. Són nombrosos els sectors i àmbits d’activitat que necessiten amb urgència un pla de xoc en l’àmbit de la formació, com per exemple els derivats de l’arribada del cotxe elèctric, l’eficiència energètica. Casos que no són aïllats en el nostre mercat de treball amb exigències immediates en qualificacions tècniques. Des de PIMEC hem d’estar amatents a la formació des de l’ensenyament inicial fins al post doctorat universitari. Per això hem de ser presents en els grans debats sobre l’ensenyament, en el desplegament de les lleis de formació, en el desplegament territorial del SOC, però també, i especialment, en l’àmbit universitari fent possible la seva adaptació a l’economia del nostre país i la transferència de coneixement.

12. Preservem i fem créixer el model català de comerç i restauració

Persianes abaixades, carrers buits i llums apagades són el paisatge post Covid, però no formen part de la nostra cultura i idiosincràsia. Ben al contrari, cal treballar per generar novament les condicions econòmiques i normatives que permetin la reobertura de les botigues, de les terrasses, dels mercats de marxants, etc. i que posin aturador a la desertització comercial.

Treballarem per recuperar el teixit comercial i de restauració de Catalunya, no només per garantir al màxim la continuïtat de les empreses que segueixen en peu  després de la pandèmia, sinó també per a crear-ne de noves,que generin més riquesa i més llocs de treball.

Així mateix, cal afrontar el futur -cada vegada més immediat- que ens interpel·la com a sector i que presenta importants reptes en forma de nous hàbits de consum, posicions dominants de grans operadores de venda online i noves forma d’organització publico privada dels operadors comercials, com són les APEUS.

En aquest sentit, cal posar l’accent en la professionalització i la formació per generar el màxim valor afegit des dels comerços i restaurants de casa nostra. També esdevé crucial teixir una estratègia sòlida per a digitalitzar el sector i potenciar tant el seu vessant online, així com l’ineludible off-line.

I per últim, cal posar els gremis i les associacions de comerciants al centre de les decisions i de les polítiques municipals (i supramunicipals); també, evidentment, en el disseny de les noves Àrees de Promoció Econòmica Urbana -allà on es decideixin implementar-per potenciar-ne la seva pervivència i el seu protagonisme.

Per tot això, també treballarem per establir un escenari en el qual es tendeixi a la simplificació administrativa i a la rebaixa de la càrrega fiscal per, d’aquesta manera, agafar novament l’impuls que necessitem i que mai hauríem d’haver perdut al món del comerç i la restauració.

13. Els socis de PIMEC, al centre de l’activitat de PIMEC

La raó de ser PIMEC és construir la resposta col·lectiva a les necessitats de cadascun dels seus socis. Tant en el vessant de l’equitat normativa, com en el vessant de les necessitats estructurals, com en els serveis als quals no poden accedir per raó de les seves possibilitats.

L’activisme empresarial ha de tenir la seva expressió en les activitats de PIMEC a través de les seves sectorials i comissions, i han de ser els espais de debat i reflexió que permetin construir aquella raó de ser, i alhora, les prioritats i necessitats a defensar.

Cal aprofundir en l’actual mapa de sectorials i comissions, per valorar la seva adequació a la realitat de la nostra economia i necessitats del nostre empresariat, i poder així millorar la capacitat de generar un relat socioeconòmic adaptat als grans debats que es produeixen dia a dia.

Cal aprofundir en debats de present i rellevants com la digitalització, el futur del treball, la reforma laboral, però també debats tan rellevants pel nostre país com el del desenvolupament rural, el progrés de la indústria agroalimentària o el de l’economia de serveis a les persones. Les dinàmiques de les sectorials i comissions han de promoure permanentment aquests àmbits de debat.

14. L’era i la transformació digital; repte i oportunitat

La digitalització, la transformació digital, ha posat de manifest que la seva velocitat pot esdevenir un risc de pèrdua de competitivitat per a moltes empreses, especialment les petites i mitjanes, i els autònoms, amb una capacitat d’inversió menor.

Però també és cert que aquesta amenaça ha pogut esdevenir una oportunitat per moltes d’elles, que amb la transformació s’han fet molt més presents i han ampliat el seu mercat, la seva eficiència, la seva sostenibilitat.

PIMEC ha d’esdevenir un agent actiu en la innovació i proposta de programes de transformació digital per a autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, per transformar el repte en oportunitat, per afavorir la gènesi de respostes col·lectives i possibles a les necessitats homogènies que van apareixent, com va succeir en el cas del registre horari i l’eina gratuïta posada a disposició dels socis de PIMEC.

15. Fem de Catalunya una terra d’oportunitats

Vivim moments de gran complexitat. Quan es començava a albirar la sortida de la greu crisi del 2008, la Covid-19 ens ha submergit en una “pandèmia econòmica” sense precedents.

Sovint, però, les situacions de crisi generen oportunitats i permeten endegar reformes que difícilment es podrien plantejar en temps de bonança.

En aquest sentit, treballarem per impulsar les reformes estructurals i les polítiques públiques que permetin recuperar l’impuls econòmic, generant noves oportunitats per als nostres empresaris i empresàries.

Fem que la innovació, la creativitat, la iniciativa privada i l’assumpció de riscos tornin a proliferar al nostre territori.

Aspirem al fet que PIMEC sigui l’instrument imprescindible per ajudar a fer renéixer el nostre país després dels efectes de la crisi de la Covid-19 amb un model socioeconòmic més innovador, responsable, sostenible, paritari i cohesionat.